As the admin of this web site namely working, Hollister Outlet well, www.erasteel.co.uk Today YouTube movie tutorials quality namely more improved and enhanced, Ralph Lauren Outlet find michael kors factory outlet On every weekend, Cheap Michael Kors Purses I am sure this post has touched always the internet users, Michael Kors Factory Outlet sale babyliss pro perfect curl Please multiplication more video clips associated apt cooking whether you have, www.somnomed.co.ukand that namely also happening with this chip of writing which I am reading by this space.
SKIIA - Etický kódex
Login

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

SKIIA

Font Size

+

Etický kódex

Etický kódex

Úvod

Cieľom Etického kódexu Inštitútu interných audítorov (ďalej len Etického kódexu) je zdokonalenie etickej kultúry v profesii interného auditu.

Definícia interného auditu
Interný audit je nezávislá, objektívna, ubezpečovacia a konzultačná činnosť zameraná na pridávanie hodnoty a zdokonaľovanie procesov v organizácii. Interný audit pomáha organizácii dosahovať jej ciele tým, že prináša systematický metodický prístup k hodnoteniu a zlepšovaniu efektívnosti riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov a správy a riadenia organizácie.
 

Etický kódex je nevyhnutný a dôležitý pre profesiu interného auditu, pretože tá je založená na dôvere, ktorá je vkladaná do jej objektívneho ubezpečovania ohľadom riadenia rizík, riadiacich a kontrolných procesov a správy a riadenia organizácie. Tento Etický kódex presahuje rámec definície interného auditu a zahŕňa dve významné časti:

1. Základné zásady (princípy), ktoré sú dôležité pre profesiu a prax interného auditu;
2. Pravidlá jednania, ktoré popisujú normy pre správanie, ktoré sa od interného audítora očakáva. Tieto pravidlá sú pomôckou pre uplatňovanie Základných zásad (princípov) v praxi a slúžia ako návod pre etické jednanie interných auditorov.

Tento Etický kódex spolu s Rámcom pre profesionálnu prax a ďalšími dôležitými prehláseniami Inštitútu interných auditorov dáva interným auditorom návod, ako pri poskytovaní audítorských služieb postupovať. „Internými audítormi“ sa myslia členovia Inštitútu a držitelia alebo kandidáti profesionálnej certifikácie IIA a tí, ktorí poskytujú služby interného auditu v zmysle jeho definície.

 

 UPLATNITEĽNOSŤ A vymáhateľnosť

Tento Etický kódex sa vzťahuje na subjekty, ktoré poskytujú služby interného auditu, a to ako na fyzickej, tak i na právnické osoby.

Porušenie Etického kódexu členmi Inštitútu interných audítorov, držiteľmi alebo kandidátmi na titul Certifikovaný interný audítor bude vyhodnotené a pri jeho riešení sa bude postupovať podľa noriem Inštitútu a podľa jeho administratívnych smerníc. Skutočnosť, že niektorý čiastkový spôsob jednania nie je uvedený v Pravidlách jednania nezabraňuje tomu, aby toto jednanie nemohlo byť považované za neprijateľné alebo diskreditujúce, a teda môže vyvolať proti členovi Inštitútu, držiteľovi alebo kandidátovi certifikácie disciplinárne riadenie.

 

Základné zásady (princípy)

Od interných audítorov sa očakáva, že budú dodržiavať a uplatňovať nasledujúce základné zásady (princípy):

Integrita

Integrita interných audítorov vytvárajú dôveru, ktorá je základným atribútom viery v spoľahlivosč jej úsudkov.

Objektivita

Pri zhromažďovaní, hodnotení a podávaní informácií o činnostiach a procesoch, ktoré proverují, preukazujú interní audítori najvyššiu úroveň profesionálnej objektivity. Interní audítori objektívne hodnotia všetky podstatné okolnosti a nenechajú sa pri tvorbe svojich úsudkov nadmerne ovplyvňovať svojimi vlastnými záujmami alebo záujmami iných.

Dôvernosť

Interní audítori rešpektujú vlastníctvo a hodnotu informácií, ktoré získávajú pri svojej činnosti a tieto informácie neposkytujú bez príslušného súhlasu, pokiaľ neexistuje právna alebo profesná povinnosť tak urobiť.

Kompetentnosť

Pri poskytovaní služieb interného auditu uplatňujú interní audítori potrebné znalosti, schopnosti a a skúsenosti.

 

Pravidlá jednania

1. Integrita

Interní audítori:
1.1 Budú vykonávať svoju prácu čestne, s náležitou starostlivosťou a zodpovednosťou.
1.2 Budú dodržiaovať zákony a poskytovať (zverejňovať) informácie, ktoré sú vyžadované zo zákona alebo profesiou.
1.3 Nebudú sa vedomo zapájať do akýchkoľvek nezákonných aktivít alebo sa zúčastňovať činností, ktoré by diskreditovali profesiu interného auditu alebo organizáciu.
1.4 Budú rešpektovať zákonné a etické ciele organizácie a prispievať k ich dosiahnutiu.

2. Objektivita

Interní audítori:
2.1 Nezúčastnia sa žiadnych aktivít alebo vzťahov, ktoré môžu narušovač alebo môžu byť chápané ako narušenie ich objektívneho úsudku. Takáto spoluúčasť sa týka činností a vzťahov, ktoré môžu byť v konflikte so záujmami spoločnosti.
2.2 Neprijmú nič, čo by mohlo narušiť alebo by mohlo byť chápané ako narušenie ich profesionálneho úsudku.
2.3    Uvedú všetky významné skutočnosti, ktoré sú im známe a ktoré, pokiaľ by nebolyiuvedené, by mohli skresliť správu o činnostiach, ktoré boli predmetom auditu.

3. Dôvernosť

Interní audítori:
3.1 Budú obozretní pri použití a ochrane informácií, ktoré získajú v priebehu plnenia svojich povinností.
3.2 Nepoužijú získané informácie pre akýkoľvek osobný prospech a ani žiadnym iným spôsobom, ktorý by bol v rozpore so zákonom alebo na ujmu zákonných a etických cieľov organizácie.

4. Kompetentnosť

Interní audítori:
4.1 Budú poskytovať len také služby, pre ktoré majú nevyhnutné znalosti, schopnosti a skúsenosti.
4.2 Budú všetky svoje služby uskutočňovaťv súlade so Štandardami pre profesionálnu prax interného auditu.
4.3 Budú nepretržite zdokonalovať svoju odbornosť a efektívnosť a kvalitu svojich služieb.

Newsletter

Dostávajte aktuálne informácie o najnovších udalostiach:

Spojte sa s nami